Site map
Антипинский нефтеперерабатывающий завод
   Management - Ananin V.B.
VALERY BORISOVICH ANANIN
     BOARD OF DIRECTORS
     Mazurov D.P.
     Egorov N.D.
     Kalashnikov V.L.
     Lisovichenko G.A.
     Bereshchansky M.L.
     Gorbachev A.M.
     Salakhutdinova C.B.
     DIRECTORATE
     Lisovichenko G.A.
     Murzin S.V.
     Myasnikov V.A.
     Zubrinkin V.P.
     Polyakova E.V.
     Ananin V.B.
     Kashin S.I.
     Vasin V.V.
     Ponomarev V.V.
Deputy General Director for General Management

General day-to-day operations, including service support and public relations.
20, 6th km of the Old Tobolsky Highway, 625047 Tyumen, Russia
Phone: (495) 755-83-59, (495) 719-61-07, (3452) 28-43-01
Fax: (495) 755-83-49, (3452) 28-41-80
e-mail: